ฟอร์มเอกสารงานบริหารและธุรการ Print
Written by Administrator   
Tuesday, 24 August 2010 13:17

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดำเนินการขออนุญาต

1. แบบคำขอหนังสือรับรอง

2. แบบใบลาคลอดบุตร

3. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ

4. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

5. แบบใบลาอุปสมบท

6. รายงานผลการปฏิบัติราชการ

7. แบบใบขอยกเลิกวันลา

8. แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

9. ใบลาไปต่างประเทศ

10. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

11. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)

12. แบบหนังสือขอลาออก (พนักงาน,ลูกจ้าง)

13. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

14. ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

15. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

16. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

17. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

18. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

19. ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ(กระดาษแข็งสีชมพู)

20. ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(กระดาษแข็งสีเขียว)

21. ใบลาลูกจ้างชั่วคราว(กระดาษแข็งสีฟ้า)

22. วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับใบลาป่วย

Last Updated on Thursday, 28 November 2013 17:58